RÚVZ Bratislava participuje na hygienicko-epidemiologickom zabezpečení aktivít
v rámci Slovenského predsedníctva v Rade Európskej Únie.