Dokumenty potrebné pre získanie odbornej spôsobilosti

Kontaktná osoba:       Miriam Göghová
                                    email: ba.osvedcenia@uvzsr.sk
                                    tel.: +421 917 426 207

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava nestanovuje termín skúšok pre konkrétneho žiadateľa vopred. Je potrebné podať žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť, priložiť ku každej žiadosti správny poplatok vo výške -30,- € a v prípade zastupovania fyzickej osoby je potrebné ku každej žiadosti pripojiť plnú moc na zastupovanie na všetky úkony spojené s vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti podpísané oboma stranami. Na základe týchto žiadostí je potrebné čakať na stanovenie termínu, ktorý Vám (v prípade zastupovania na základe plnej moci) bude písomne oznámený pozvánkou na skúšky so zoznamom fyzických osôb najneskôr dva týždne pred termínom konania skúšok.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto Bratislava, Ružinovská 8, v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení niektorých zákonov, pracujú tieto komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti:

 1. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
 2. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov na úseku hygieny detí a mládeže
 3. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
 4. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracovanie húb
 5. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória
 6. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti pri prácu s veľmi toxickými látkami a prípravkami a toxickými látkami a prípravkami
 7. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami  na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne využitie
 8. Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov

Skúška odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sa nevyžaduje u absolventov vzdelávacích inštitúcií, ktorých diplom alebo vysvedčenie preukazuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie epidemiologicky závažných činností uvedených vo vyhláške MZ SR č. 585/2008 Z.z. v prílohe č. 6.

Zoznam vzdelávacích inštitúcií:

  Úpravou zákona č. 355/2007 Z.z. bola prijatá zmena, že osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa už nebude viac vydávať na 5 rokov, ale na dobu neurčitú. Táto požiadavka vyplýva z článku 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európy 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu a bola jednou z priorít novely. V súvislosti so zmenou doby platnosti osvedčení o odbornej spôsobilosti vydaných po nadobudnutí účinnosti zákona č. 136/2010 Z.z. (po 1. júni 2010) bolo potrebné upraviť aj režim už vydaných osvedčení.
  Následkom toho zákon č. 355/2007 Z.z. v § 63a ustanovuje, 
  že osvedčenia o odbornej spôsobilosti udelené a platné do 31. mája 2010 sa považujú za osvedčenia udelené na neurčitý čas.To znamená, že osvedčenia o odbornej spôsobilosti, v ktorých je doba platnosti uvedená do 31. mája a neskôr, sa automaticky z moci zákona stávajú osvedčeniami na dobu neurčitú. Nie je potrebné, aby držitelia takéhoto osvedčenia žiadali úrady verejného zdravotníctva SR o zmenu časti osvedčenia. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti s dobou platnosti do 30. mája 2010 alebo skôr končí dňom uvedeným v osvedčení. U týchto osvedčení sa doba platnosti nemení.


  Podľa § 63c však osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 16 ods. 18,19,21,22,24 a 25 na vykonávanie činností podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b), ktoré je platné k 31.júlu 2014, je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 29 najneskôr do

  1. 30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenia vydané do 31. decembra 2007,
  2. 31.decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,
  3. 31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenia vydané v rokoch 2010 až 2011
  4. 31.decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo toto osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31. júla 2014

  V súlade s § 16 ods. 35 písm. c) príslušný úrad verejného zdravotníctva odoberie osvedčenie o odbornej spôsobilosti ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu podľa odseku 29 alebo nepredložil doklad o absolvovaní aktualizačne odbornej prípravy podľa odseku 30.

  Dokumenty na stiahnutie

  Žiadosť o preskúšanie na odbornú spôsobilosť - dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia ziadost ziadostPDF

  Žiadosť o preskúšanie na odbornú spôsobilosť -zber, spracovanie a predaj húbziadostziadostPDF

  Žiadosť o preskúšanie na odbornú spôsobilosť - prevádzkovanie pohrebiska ziadost ziadostPDF

  Žiadosť o preskúšanie na odbornú spôsobilosť - toxické látky ziadost ziadostPDF Toxické látky - pojmy ziadost ziadostPDF

  Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  na epidemiologicky závažnú činnosť
  ziadostziadostPDF

  Splnomocnenie ziadost ziadostPDF

  Žiadosť o opakovanie skúšky ziadost ziadostPDF

  Na základe zákona č. 403/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  sa podľa sadzobníka správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 150 písmeno h) za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky uhrádza správny poplatok vo výške 30,- €.


  Študijný materiál:
  ›  Ochrana zdravia pri poskytovaní osobných služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo  ziadostPDF
  (študijný materiál pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo)

  ›  Hygienické požiadavky na umelé kúpaliská a bazény sáun ziadostPDF
  (študijný materiál pre získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení)


  Register odborne spôsobilých osôb podľa § 16, ods. 30), zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  Register osvedčení

  Termíny skúšok odbornej spôsobilosti na rok 2018

  Termíny skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov nie sú v kalendári uvedené, nakoľko počet podaných žiadostí na tunajšom úrade je nadmerný. Z tohto dôvodu sú termíny skúšok stanovované priebežne, pričom žiadatelia sú na konkrétny termín pozvaní, a to na základe podanej žiadosti.

   

  JANUÁR

  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
   
  FEBRUÁR       1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28        
   
  MAREC       1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
   
  APRÍL             1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30            
   
  MÁJ   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
   
  JÚN         1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  
   
  JÚL             1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30 31          
   
  AUGUST     1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
   
  SEPTEMBER           1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
   
  OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
   
  NOVEMBER       1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
   
  DECEMBER           1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

  Vysvetlivky:

  Skúšky odbornej spôsobilosti - epidemiologicky závažná činnosť na prácu s potravinami a pokrmami  
  Skúšky odbornej spôsobilosti - epidemiologicky závažná činnosť v zariadeniach pre deti a mládež  
  Skúšky odbornej spôsobilosti - zariadenia starostlivosti o ľudské telo, voda a vodovodné zariadenia  
  Skúšky odbornej spôsobilosti - práca s veľmi toxických látkami a toxickými látkami a zmesami  
  Skúšky odbornej spôsobilosti - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia  
  Skúšky odbornej spôsobilosti - zber, spracovanie a predaj húb  
  Skúšky odbornej spôsobilosti - kozmetika  
  Skúšky odbornej spôsobilosti - pohrebníctvo