Epidemiologická situácia v Bratislavskom kraji

Imunologické prehľady občanov SR  
Základným cieľom imunologického prehľadu je získať informácie o aktuálnom stave imunity obyvateľstva voči vybraným infekčným ochoreniam, ktoré sú dôležité pre sledovanie účinnosti očkovania a overenie správneho nastavenia očkovacích schém. Na základe imunologických prehľadov sa dá určiť, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či je správne nastavený termín očkovania. Koordinátorom imunologických prehľadov v SR je Úrad verejného zdravotníctva SR. Organizačne budú zabezpečené prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR. Ministrom zdravotníctva SR bola zriadená Pracovná skupina pre imunologické prehľady, ktorá navrhla základné kroky realizácie imunologických prehľadov. Odbery klinických vzoriek budú realizovať vybraní všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých lekári v kraji. Laboratórne vyšetrenie vykonajú príslušné mikrobiologické laboratóriá.
 
   
   
 


 
Akútne respiračné ochorenia, chrípka a chrípke podobné ochorenia
Chrípka je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie dýchacích ciest charakterizované náhlym začiatkom, zimnicou, triaškou, horúčkou (nad 38°C), únavou, bolesťami hlavy, svalov a kĺbov, neskôr sa pridruží kašeľ a nádcha. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Nákaza sa prenáša kvapôčkovou infekciou, chorý vylučuje vírus pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní, ale nákaza je možná aj kontaminovanými rukami a predmetmi. Chrípka môže postihnúť kohokoľvek a závažné probémy súvisiace s chrípkou sa môžu vyskytnúť v akomkoľvek veku, ale určité osoby sú vo vysokom riziku vzniku závažných komplikácií chrípky, ak ochorejú. Sem patria staršie osoby, osoby s chronickými ochoreniami (astma, diabetes, ochorenie srdca), tehotné ženy a malé deti. Keďže ide o vírusové ochorenie, nelieči sa antibiotikami. Očkovanie je najúčinnejšia prevencia proti chrípke.pretože organizmus si po očkovaní vytvorí ochranné protilátky a tým sa zabráni vzniku ochorenia, zmierni sa celkový priebeh ochorenia, zníži sa riziko komplikácií.

 
   
Ako predísť chrípke?  
   

Osýpky - Morbilli
Osýpky patria medzi najzávažnejšie vírusové ochorenia detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva. Inkubačný čas je približne 10 dní. Je to čas, ktorý uplynie od nakazenia sa po objavenie sa prvých príznakov ochorenia. Ochorenie sa začína nádchou, kašľom, zápalom spojiviek a svetloplachosťou. Telesná teplota sa zvyšuje, na sliznici líc vznikajú žltobiele škvrnky s červeným okrajom. Na vrchole teploty sa objavuje splývavá vyrážka, najprv za ušami, potom na tvári, trupe a končatinách. Do 4 dní sa rozšíri na celé telo. Ochorenie sa prenáša vzduchom kontaminovaným výlučkami horných dýchacích ciest chorého človeka. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.

 
   
Aktuálna informácia o výskyte osýpok v Bratislavskom kraji  
Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s výskytom osýpok na území SR  
Osýpky sú vážne ochorenie  
     
Žltačka - Vírusová hepatitída typu A
Pôvodcom vírusového zápalu pečene typu A (VHA) je vírus, ktorý sa relatívne ľahko prenáša fekálno-orálnou cestou. Vírus VHA sa nachádza v stolici infikovaného človeka a znečistenými rukami alebo sprostredkovane kontaminovanými potravinami alebo kontaktom s kontaminovanými  predmetmi, mechanizmom prehltnutia, infikuje ďalšiu vnímavú osobu.
Najúčinnejším a najbezpečnejším opatrením
je pre obyvateľov aktívna imunizácia (očkovanie) u najbližších kontaktov v rámci rodinných a pracovných vzťahov a detských kolektívov. Najdôležitejším preventívnym opatrením pre obyvateľov, s dôrazom na deti v predškolských a školských zariadeniach, je stále dodržiavanie zásad osobnej hygieny, tzn. dôkladne si umývať ruky vždy po použití toalety a pred každým jedlom teplou vodou a následne osušenie rúk jednorázovými papierovými utierkami.


 
     
Svetový deň hepatitídy - 19.máj  
Výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji  
Umývajte si ruky častejšie  
       
Očkovanie a očkovací kalendár
Účinnosť očkovania je vo svete i na Slovensku jednoznačne dokázaná ústupom až vymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Vplyv očkovania možno najlepšie ilustrovať na vykorenení pravých kiahní vo svete. Jedine vďaka očkovaniu sa podarilo zdolať toto smrteľné ochorenie, ktoré ešte v sedemdesiatych rokoch bolo príčinou mnohých úmrtí. Na Slovensku sa povinné očkovanie vykonáva od 50-tych rokov. Vďaka tomu sa u nás nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus novorodencov a mladistvých a situácia vo výskyte ďalších ochorení, proti ktorým sa povinne očkuje, je dlhodobo priaznivá. Priaznivú situáciu u nás vo výskyte ochorení, ktorým možno predchádzať ochorením si väčšinou laická verejnosť vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné. Skutočnosť je však taká, že sa tieto nákazy nevyskytujú preto, lebo detská populácia je systematickým očkovaním pred nimi dobre chránená.
Preto najoptimálnejšou a najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami je očkovanie. Treba si uvedomiť, že pri súčasnom intenzívnom pohybe obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do inej krajiny vrátane Slovenska.
Pravidelné povinné očkovanie detí, ktoré je v SR bezplatné sa vykonáva v záujme zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred infekčnými chorobami. Neočkované dieťa pokiaľ ochorie, môže byť prameňom nákazy pre ďalšie deti, ktoré sú vnímavé k danej infekcii.

 
Očkovanie nebolí a ochráni  
Očkovací kalendár na rok 2018  
»
Legislatíva v očkovaní, povinné očkovanie a iné informácie súvisiace s očkovaním  
     
Dôležité upozornenie:  
K 1.2.2018 má Regionálny úrad verejného zdravotníctva zrušenú pevnú linku +421-2-44372773, ktorá slúžila na nahlasovanie ARO a chrípky.
Údaje o výskyte ARO v príslušnom kalendárnom týždni hlásia lekári prvého kontaktu telefonicky, elektronickou poštou alebo on-line vo štvrtok do 14:00 h, najneskôr v piatok ráno do 8:00 h.

Na hlásenie treba využívať nasledovné telefónne čísla:
+421-917 426 072
+421-917 426 073
+421-917 426 077
+421-917 426 152
+421-917 235 459

alebo e-mailovú adresu: ba.epi70@uvzsr.sk.

Hlásenie je možné aj on-line do Epidemiologického informačného systému (EPIS) po predchádzajúcej registrácii.