INFORMÁCIE O KÚPALISKÁCH A KVALITE VODY NA PRÍRODNÝCH A UMELÝCH KÚPALISKÁCH
V BRATISLAVSKOM KRAJI POČAS KÚPACEJ SEZÓNY 2017
 
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2017

Základné pojmy v oblasti vody na kúpanie definuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“).

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. „voda určená na kúpanie“  je akákoľvek povrchová voda,  ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu (zák. č. 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  o vodách) a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa. Voda určená na kúpanie je vyhlásená vyhláškou MŽP SR podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov.

Konkrétny zoznam
vyhlásených vôd určených na kúpanie v Bratislavskom kraji je zverejnený v Prílohe č. 1 k Všeobecne záväznej vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2012.

Na základe požiadavky článku 6 ods.1 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES o riadení vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS vypracoval Úrad verejného zdravotníctva a miestne príslušné RÚVZ v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenskou agentúrou životného prostredia  a Slovenským hydrometeorologickým ústavom „Profily vôd určených na kúpanie“.
Profil vody určenej na kúpanie predstavuje komplexný odborný materiál  určený pre verejnosť.  Primárne je zameraný na pochopenie rizík environmentálneho znečistenia a indikátorov, ktoré takéto znečistenie odhaľujú. Profil obsahuje informácie o fyzikálnych, geografických a hydrologických vlastnostiach vody  určenej na kúpanie, hodnotí zdroje znečistenia, možnosť premnoženia sa  cyanobaktérií, makrorias a fytoplanktónu.

Výber vody určenej na kúpanie je posudzovaný najmä s ohľadom na vývoj lokality z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a vykonávané aktivity na podporu kúpania.
Vody určené na kúpanie sú monitorované a hodnotené podľa kritérií Európskej únie a údaje o kvalite ich vody sú od roku 2004 každoročne poskytované Európskej komisii. Národná vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z , ktorá sa podrobne zaoberá problematikou vody určenej na kúpanie v SR , úplne transponuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS, ktorá stanovuje základné požiadavky hodnotenia kvality v prírodných vodách určených na kúpanie v Európskej únii.

Pri zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa je povinnosť uvádzať informáciu o dôvodoch  týchto obmedzení v zmysle vyhl. MZ SR. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.  

 

Prírodným kúpaliskom v zmysle platného zákona č. 355/2007 Z. z. sa rozumie prevádzkované zariadenie s vyznačenou prírodnou vodnou plochou na kúpanie a s príslušným vybavením - prevádzkovými plochami a zariadeniami. Prírodným kúpaliskom sa môže stať aj voda určená na kúpanie, ak spĺňa tieto požiadavky (zabezpečuje ich prevádzkovateľ). Takáto prírodná vodná plocha je vodou určenou na kúpanie a zároveň aj prírodným kúpaliskom. Legislatívne požiadavky na kvalitu vody  sú pre všetky typy prírodných vodných plôch rovnaké.

Umelé kúpalisko je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.

Požiadavky na kvalitu vody na kúpanie na prírodných a umelých kúpaliskách podrobne upravuje Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Okrem rozsahu a frekvencie vyšetrenia kvality vody, limitných hodnôt ukazovateľov kvality vody stanovuje i požiadavky na vybavenie a  prevádzku prírodných kúpalísk, biokúpalísk a krytých a nekrytých umelých kúpalísk, ktoré je povinný prevádzkovateľ zabezpečiť.

 
 
 
KVALITA VODY NA PRÍRODNÝCH A UMELÝCH KÚPALISKÁCH
V BRATISLAVSKOM KRAJI

V Bratislavskom kraji sleduje kvalitu vody na kúpanie Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave.

Predmetom sledovania sú:

UMELÉ KÚPALISKÁ:

»Delfín, Krasňany, Tehelné pole, Zbojnička Rača, Kúpalisko Lamač, Rosnička, Kúpalisko MŠK Iskra Petržalka, letné kúpalisko v Modre, letné kúpalisko v Malackách, letné kúpalisko Pezinok-Sever, Aquathermal Senec a biokúpalisko BOROVICA v rekreačnom areáli Kamenný Mlyn.

Podľa vyhl. MZ SR č. 308/2012 Z.z. je biokúpalisko definované ako umelé kúpalisko so systémom prírodného čistenia vody pomocou vodných rastlín so samočistiacim účinkom, t.j. bez použitia chemických látok v technológii úpravy a čistenia vody. Z týchto dôvodov je kvalita vody na biokúpalisku daná len požiadavkami na jej mikrobiologickú kvalitu (príloha č. 2 k vyhl. MZ SR 308/2012 Z.z.). V legislatívnych požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení nie sú zásadné rozdiely oproti prírodným kúpaliskám.
Kvalita vody na umelých kúpaliskách sa sleduje 1x mesačne a podľa aktuálnej situácie.


 

PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ:
» sledované v rámci monitoringu EÚ: Zlaté Piesky, Vajnorské jazerá, Slnečné jazerá
» sledované v rámci štátneho zdravotného dozoru:  Kuchajda, Veľký Draždiak, Čunovo, Rusovce-Candell, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Nové Košariská.

Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa začína kontrolovať cca 2 týždne pre začiatkom kúpacej sezóny a v priebehu sezóny v dvojtýždňových intervaloch a podľa aktuálnej situácie.
Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie 2 až 3x za sezónu a podľa aktuálnej situácie.
 

 
 
PROFILY VÔD VHODNÝCH NA KÚPANIE V BRATISLAVSKOM KRAJI
 
   Zlaté piesky
   Vajnorské jazero
   Slnečné jazerá v Senci

   Ivanka pri Dunaji
foto: RÚVZ Bratislava