PROFILY VÔD VHODNÝCH NA KÚPANIE V BRATISLAVSKOM KRAJI
 
Na základe požiadavky článku 6 ods.1 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES o riadení
vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS vypracoval Úrad verejného zdravotníctva
a miestne príslušné RÚVZ v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR,
Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenskou agentúrou životného prostredia
a Slovenským hydrometeorologickým ústavom profily vôd vhodných na kúpanie.

Profil vody vhodnej na kúpanie predstavuje kompexný odborný materiál určený pre verejnosť.
Primárne je zameraný na pochopenie rizík environmentálneho znečistenia a indikátorov, ktoré takéto znečistenie odhaľujú.
Profil obsahuje informácie o fyzikálnych, geografických a hydrologických vlastnostiach vody
určenej na kúpanie, hodnotí zdroje znečistenia, možnosť premnoženia sa cyanobaktérií,
makrorias a fytoplanktónu.