CENNÍKY PLATENÝCH SLUŽIEB (platné od 01.02.2019)

     
  Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií
  Cenníky odboru preventívneho pracovného lekárstva
a odboru ochrany zdravia pred žiarením
  Cenník odboru hygieny detí a mládeže
 

Cenník odboru hygieny životného prostredia a zdravia a odboru hygieny zdravotných zariadení

  Cenník odboru epidemiológie
     
    Cenníky odboru objektivizácie faktorov životných a pracovných podmienok:
  Oddelenie chemických analýz
  Oddelenie mikrobiológie životného prostredia
  Oddelenie laboratórií hygieny práce