VYHLÁŠKY, OPATRENIA A USMERNENIA
ÚVZ SR v súvislosti COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch

Usmernenie hlavného hygienika SR ku konaniu bohoslužieb a otvorenia kostolov

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (6.aktualizácia)

Opatrenie o uzatvorení prevádzok v nedeľu s výnimkou veterinárnych ambulacií a pohotovostných lekární

Opatrenie - zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška - zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Opatrenie - zatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby okrem prevádzok uvedných v opatrení

Opatrenie - dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb

Opatrenie - povinnosť zakrytia horných dýchacích ciest osoby na verejnosti

Opatrenie - zatvorenie prevádzok v nedeľu

Opatrenie - karanténne opatrenia
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020.


Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia - izolácia

Verejná vyhláška o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia - zákaz usporadúvať podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o nariadení karanténnych opatrení pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa zakazujú prevádzky zariadení v Slovenskej republike z dôvodu ohrozenia verejného zdravia