DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Vzor žiadosti

Náležitosti žiadosti o vydanie posudku orgánu na ochranu zdravia

Oslobodenie od správnych poplatkov

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám

     

Objednávka služieb RÚVZ Bratislava

 

Prevádzkový poriadok pre zariadenia spoločného stravovania

Prevádzkový poriadok pre zariadenia starostlivosti o ľudské telo

 

Prevádzkový poriadok - krátkodobý stánkový/ambulantný predaj nápojov a pokrmov

Oznámenie o registrácii výroby potravín, tabakových výrobkov a čínností súvisiacich s ich umiestnením na trh

 

Vyhlásenie, ktoré treba predložiť v prípade každej zásielky polyamidových a melamínových plastových kuchynských potrieb pochádzajúcich alebo odoslaných z Činskej ľudovej republiky a Honkongu