COVID-19: Registrácia pri príchode z rizikovej krajiny
    
Osoby pri príchode z RIZIKOVEJ KRAJINY na Slovensko,
    sú POVINNÉ nahlásiť sa prostredníctvom registračného
    formulára zverejneného TU:
    https://korona.gov.sk/ehranica/

    Oznam o tejto povinnosti vo viacerých jazykoch

    Zmena úradných hodín:
    podateľňa a pokladňa: 8:00 - 11:30 h.

    Využite možnosť komunikovať e-mailom alebo cez ÚPVS.

Od 1. septembra 2007 je účinný zákon č.355/2007 Z.z.,  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa citovaného zákona je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave orgánom verejného zdravotníctva s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Bratislava I. – V. a okresov Malacky, Pezinok, Senec.
Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava
hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29

IČO: 00607436

Tel: +421 2 4333 8286
Tel: +421 917 426 111

Podateľňa: 7:00 - 12:30 a 13:00 - 14:30 hod.
Pokladňa: 7:30 - 12:30 a 13:00 - 13:30 hod.
Adresa pre podnety a sťažnosti: 
ba.podnety_staznosti@uvzsr.sk

ba.podnety_staznosti@uvzsr.sk
+-