ÚRADNÉ HODINY:
od 7:00 hod. do 12:00 hod.
a od 12:30 do 13:30 hod. každý pracovný deň.

Mimo úradných hodín môžete s nami komunikovať e-mailom, telefonicky alebo cez ÚPVS.
 

Od 1. septembra 2007 je účinný zákon č.355/2007 Z.z.,  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa citovaného zákona je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave orgánom verejného zdravotníctva s pôsobnosťou pre územný obvod okresov Bratislava I. – V. a okresov Malacky, Pezinok, Senec.
Pri svojej činnosti postupuje podľa ustanovení citovaného zákona č. 355/2007 Z.z. a jeho vykonávacích predpisov, vrátane predpisov vydaných podľa zákona NR SR č. 19/2002 Z.z. ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a taktiež podľa niektorých ďalších platných právnych predpisov dotýkajúcich sa problematiky ochrany verejného zdravia.

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava
hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
P.O.BOX 26
820 09 Bratislava 29

IČO: 00607436

Tel: +421 2 4333 8286
Tel: +421 917 426 111Adresa pre podnety a sťažnosti: 
ba.podnety_staznosti@uvzsr.sk

ba.podnety_staznosti@uvzsr.sk
+-