Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 
hlavné mesto so sídlom v Bratislave

PhDr. Katarína NOSÁLOVÁ
hovorkyňa
Telefón:  +421 918 657 976
E-mail:    ba.nosalova@uvzsr.sk
 
 
 
Poskytovanie informácií
a postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám
 

Podávanie žiadostí o poskytnutie informácií na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave (ďalej len "RÚVZBA“) a poskytovanie informácií
sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).

Žiadosť o poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“) vybaví RÚVZBA bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti
alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti
a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme, ak zákon neustanovuje inak.


Žiadosť sa podáva:
a)  písomne:
     - vzor žiadosti  
     - poštou na adrese: RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8,
       P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29
     - osobným podaním v podateľni úradu
     - elektronickou poštou: na e-mailovej adrese: ba.nosalova@uvzsr.sk
b)  ústne:

    - osobne
    - telefonicky


Žiadosť musí obsahovať nasledovné:
   - určenie povinnej osoby (resp. komu je žiadosť určená)     
   - meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo       žiadateľa
   - akých informácií sa žiadosť týka
   - aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje


Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1
zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií 

Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

1. poštovou poukážkou,
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
3. v hotovosti do pokladne.

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave vyberá
za správne úkony a konania podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/145/20180315

Položky sadzobníka niektorých správnych poplatkov

EUR 

Položka 1
 
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
 
1. fyzická osoba
16,50
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
165,50

Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
 
     
Položka 2
 
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu
2,00
o) Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany
0,50
Poznámka
Poplatok podľa písmen a) a o) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
 
     
Položka 150  
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  
  1. samosprávnym krajom pre  
 

1.1. fyzickú osobu

80,00
  1.2. právnickú osobu
500,00
  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
497,50
b)
Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného  
  1. samosprávnym krajom
50,00
  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
165,50
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b)
10,00
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie
alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu pre
 
 

1.1. fyzickú osobu

100,00
  1.2. právnickú osobu
250,00
   
e) Zmena povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami pre  
 

1.1. fyzickú osobu

20,00
  1.2. právnickú osobu
30,00
     
f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 36a)
okrem rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmena ae)
50,00
g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)
10,00
h) vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky 36b)
30,00
i) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 36b)
20,00
j) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)
10,00
k) Vydanie osobného radiačného preukazu
20,00
l) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 36ba)
500,00
m) Zmena oprávnenia podľa písmena l)
100,00
n) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen l) a m)
20,00
o) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby 36bb)
500,00
p) Zmena oprávnenia podľa písmena o)
100,00
q) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmen o) a p)
20,00
r) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi 36bc)
500,00
s) Vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu  
  1. za jeden röntgenový prístroj
300,00
  2. za každý ďalší röntgenový prístroj
100,00
  3. za rádioaktívny žiarič, aj vysokoaktívny
300,00
  4. za každý ďalší rádioaktívny žiarič
50,00
  5. za každý ďalší vysokoaktívny žiarič
100,00
  6. podľa § 45 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem jadrových zariadení
700,00
  7. za jeden urýchľovač častíc pre rádioterapiu
400,00
  8. za každý ďalší urýchľovač častíc pre rádioterapiu
150,00
  9. za pracovisko so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením
400,00
  10. za iný zdroj ionizujúceho žiarenia
300,00
  11. za každý iný ďalší zdroj ionizujúceho žiarenia
100,00
  12. za každé jadrové zariadenie, za prepravu vyhoretého jadrového paliva
1 000,00
  13. za pracovisko s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi I. a II. kategórie
400,00
  14. za povolenie prepravy iných rádioaktívnych žiaričov a iných prepráv rádioaktívnych látok
200,00
     
t) Vydanie povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
  1. za jednu povoľovanú činnosť
300,00
  2. za každú ďalšiu povoľovanú činnosť
150,00
u) Vydanie povolenia na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva
300,00
v) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o tom, či sa na činnosť vzťahuje oznamovacia povinnosť alebo potreba povolenia
300,00
w) Vyhotovenie duplikátu povolenia podľa písmen s) až u) a duplikátu rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa písmen v) a z)
10,00
x) Vydanie potvrdenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o zaevidovaní oznamovanej činnosti
30,00
y) Zrušenie povolenia podľa písmen s) a t), ak držiteľ požiada o jeho zrušenie
30,00
z) Vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v oblasti radiačnej ochrany
  1. ktoré je v kompetencii výlučne Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
200,00
  2. ktoré je v kompetencii regionálneho úradu verejného zdravotníctva
100,00
  3. týkajúceho sa jadrových zariadení
1 000,00
aa) Zmena povolenia podľa písmen s) a t) z dôvodu
  1. zmeny odborného zástupcu, zmeny obchodného mena, právnej formy alebo sídla, ak ide o právnickú osobu, alebo zmeny bchodného mena alebo miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa v povolení na činnosti vedúce k ožiareniu, na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany alebo na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia orgánu verejného zdravotníctva
30,00
  2. zmeny miesta vykonávania činnosti, typu alebo počtu používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia
alebo technologického zariadenia pracoviska dôležitého z hľadiska radiačnej ochrany za každý zdroj
ionizujúceho žiarenia – poplatok sa vyberá podľa písmena s) bodov 2, 4, 5, 8, 9, 11, 13 a 14
30,00
  3. zmeny podľa bodu 2, ak jej predchádzalo vydanie rozhodnutia podľa písmena z)
30,00
ab) oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín, ktoré sa umiestňujú na trh
50,00
ac) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania 36bd)
70,00
ad) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)
100,00
ae) Vydanie osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci 36bd)
100,00
af) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu prvej pomoci 36bd)
50,00
ag) Zmena osvedčenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o akreditácii kurzu inštruktora prvej pomoci 36bd)
50,00
ah) Oznámenie sprostredkovania nákupu alebo predaja humánnych liekov
100,00
ai) Oznámenie výroby, dovozu alebo distribúcie účinnej látky
100,00

 

Predmetom správnych poplatkov sú úkony a konania, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov. Sadzobník správnych poplatkov tvorí prílohu, ktorá je súčasťou cit. zákona. Sadzby správnych poplatkov za úkony a konania sú určené v položkách sadzobníka.
Správne poplatky, ktoré sú určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo uskutočneniu konania.
Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol správny poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní od doručenia písomnej výzvy na jeho zaplatenie.
Ak poplatník nezaplatí správne poplatky priamo pri podaní alebo do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, správny orgán úkon nevykoná alebo konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.