Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava 
hlavné mesto so sídlom v Bratislave
Email: ruvzba@uvzsr.sk
Telefón: +421 2 4333 8286
+421 917 426 111


MUDr. Otakar FITZ
Regionálny hygienik a generálny tajomník služobného úradu
 
Sekretariát regionálneho hygienika
Telefón: +421 2 4333 8298
+421 917 235 848
Email: ba.sekretariat@uvzsr.sk


 
MUDr. Jindra HOLÍKOVÁ
Zástupkyňa regionálneho hygienika
a vedúca sekcie činností verejného zdravotníctva
Telefón: +421 917 235 450
Email: ba.holikova@uvzsr.sk
 
MUDr. Stanislav DUBA
Zástupca regionálneho hygienika
Odbor hygieny zdravotníckych zariadení
Telefón: +421 917 426 220
Email: ba.duba@uvzsr.sk
 
Mgr. Silvia VANDÁKOVÁ
Vedúca osobného úradu
Telefón: +421 917 598 073
Email: ba.vandakova@uvzsr.sk
 
Ing. Darina LÁDIOVÁ
Vedúca odboru hospodársko-technických činností
Telefón: +421 917 235 461
Email: ba.ladiova@uvzsr.sk
 
JUDr. Marianna ŠKULOVÁ
Odbor právny
Telefón: +421 917 096 653
Email: ba.skulova@uvzsr.sk
 
Bc. Jana JANKTOVÁ
Odbor organizačno-dokumentačný
Telefón: +421 917 235 848
Email: ba.sekretariat@uvzsr.sk

Sekcie odborných činností verejného zdravotníctva
MUDr. Peter TRUSKA, CSc.
Odbor epidemiológie
Telefón: +421 917 235 458
Email: ba.truska@uvzsr.sk

MUDr. Erika ŽÁKOVIČOVÁ
Odbor hygieny výživy
Telefón: +421 917 235 453
Email: ba.zakovicova@uvzsr.sk
   
MUDr. Soňa KRISTIÁNOVÁ
Odbor
preventívneho pracovného lekárstva
Telefón: +421 917 235 455
Email: ba.kristianova@uvzsr.sk
MUDr. Anna KLIMENTOVÁ
Odbor hygieny
životného prostredia a zdravia
Telefón: +421 917 426 210
Email: ba.klimentova@uvzsr.sk
   
MUDr. Eva KARPATOVÁ
Odbor hygieny detí a mládeže
Telefón: +421 917 235 456
Email: ba.karpatova@uvzsr.sk
RNDr. Magdaléna VIČANOVÁ, PhD.
Odbor ochrany zdravia pred žiarením
Telefón: +421 918 513 677
Email: ba.vicanova@uvzsr.sk
   
MUDr. Alžbeta BÉDEROVÁ, CSc.
Odbor podpory zdravia
Telefón: +421 917 426 091
Email: ba.porad@uvzsr.sk
ba.bederova@uvzsr.sk
RNDr. Andrea FALTINOVÁ, PhD.
Odbor objektivizácie faktorov životných
a pracovných podmienok
Telefón: +421 917 426 110
Email: ba.faltinova@uvzsr.sk
   
   
RÚVZ Bratislava poveril
v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
za účelom dohľadu nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov,
poskytovaní súčinnosti v konaní s Úradom na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky a vybavovania žiadostí dotknutých osôb
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zodpovednú osobu:
Ing. Ivan KOLKA
Okružná 11/13, 95607 Veľké Ripňany - časť Behynce
adresa elektronickej pošty : ba.zodpovednaosoba@uvzsr.sk
 Spracúvanie osobných údajov
   
   
Dôležité upozornenie:

K 1.2.2018 má Regionálny úrad verejného zdravotníctva zrušenú
pevnú linku +421-2-44372773, ktorá slúžila na nahlasovanie ARO a chrípky.
Údaje o výskyte ARO v príslušnom kalendárnom týždni hlásia
lekári prvého kontaktu telefonicky, elektronickou poštou alebo on-line
vo štvrtok do 14:00 h, najneskôr v piatok ráno do 8:00 h.


Na hlásenie treba využívať nasledovné telefónne čísla:
+421-917 426 072
+421-917 426 073
+421-917 426 077
+421-917 426 152
+421-917 235 459

alebo e-mailovú adresu:  ba.epi70@uvzsr.sk.

Hlásenie je možné aj on-line do Epidemiologického informačného systému (EPIS)
po predchádzajúcej registrácii.