Odbor hygieny detí a mládeže

Vedúca odboru: MUDr. Eva Karpatová

Odbor hygieny detí a mládeže je odbor zameraný na preventívnu starostlivosť
v detskom a dorastovom veku.
Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane
vysokoškolákov vo vztahu k životným a pracovným podmienkam.
Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia
mladej generácie.
Odbor hygieny detí a mládeže sa špecializuje na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania a vysokoškolských zariadení.
Odbor plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie
a zahŕňa systémové opatrenia zamerané na vylúčenie, prípadne
zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom:
• starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky
• podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže
• výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín

  náplň a činnosti odboru