Odbor hygieny životného prostredia a zdravia

Vedúca odboru: MUDr. Anna Klimentová


Odbor hygieny životného prostredia a zdraviasa zaoberá vplyvom životného prostredia
a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca s cieľom vytvárať
také podmienkyv životnom prostredí, ktoré zabezpčia, resp.
prispejú k ochrane zdravia človeka a jeho zdravému vývoju.

Odbor hygieny životného prostredia a zdravia sa organizačne člení na 2 oddelenia:
1) odd. štátneho zdravotného dozoru a monitoringu vôd
2) odd. hygieny výstavby a územného plánovania náplň a činnosti odboru
  »  Katalóg služieb
  » Rozhovor s MUDr.Holíkovou k problematike kontaminácie vody zo studní vo Vrakuni -              zdroj: MŽP SR
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka
Monitoring pitnej vody
  » Informovanosť obyvateľov o účinkoch ultrafialového žiarenia a ich návštevnosť v              soláriách (dotazník)
Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie - dotazník

  »    Profily vôd vhodných na kúpanie

 Problematika solárií z hľadiska ochrany verejného zdravia