PORADNE ZDRAVIA RÚVZ Bratislava

Základná poradňa zdravia
MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
Telefón: +421 917 426 091
Email:
ba.bederova@uvzsr.sk alebo ba.porad@uvzsr.sk
Poradňa zdravej výživy, alternatívnej výživy
a obezitologická poradňa

MUDr. Alžbeta Béderová, CSc.
Telefón: +421 917 426 091
Email: ba.bederova@uvzsr.sk alebo ba.porad@uvzsr.sk

Poradňa na odvykanie od fajčenia
Mgr. Katarína Blažová
Telefón: +421 917 426 090
Email:
ba.blazova@uvzsr.sk

Poradňa environmentálneho zdravia
MUDr. Jindra Holíková a MUDr. Anna Klimentová
Telefón: +421 235 450 a +421 917 426 210
Email: ba.holikova@uvzsr.sk
a ba.klimentova@uvzsr.sk
Poradňa pre deti a mládež
MUDr. Eva Karpatová
Telefón: +421 917 235 456
Email: ba.karpatova@uvzsr.sk
Poradňa ochrany a podpory zdravia pri práci
MUDr. Soňa Kristiánová
Telefón: +421 917 235 455
Email: ba.kristianova@uvzsr.sk
Poradňa prevencie HIV a AIDS
MUDr. Peter Truska, CSc.
Telefón: +421 917 235 458
Email: ba.truska@uvzsr.sk
Poradňa ochrany zdravia pred účinkami radónu
a kozmického žiarenia

RNDr. Magdaléna Vičanová, PhD.
Telefón: +421 917 426 062
Email: ba.vicanova@uvzsr.sk