PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIA

V zmysle zákona č. 42 z 5.2.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony, Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom
webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

Právoplatné rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave:

ECP-HV-6318-2019-M 14.5.2019 - 14.8.2019

ECP-HV-6567-2019-M 24.4.2019 - 24.7.2019

ECP-HV-6630-2019-M 26.4.2019 - 26.7.2019

ECP-HV-6632-2019-M 26.4.2019 - 26.7.2019

ECP_HV_575_2019_M 16.7.2019-16.7.2019