PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIA

V zmysle zákona č. 42 z 5.2.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách
v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony, Orgán úradnej kontroly potravín zverejňuje na svojom
webovom sídle právoplatné rozhodnutia počas 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti.

Právoplatné rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl.mesto so sídlom v Bratislave:

HV/832/2021 18.06.2021 - 18.09.2021