TLAČOVÉ SPRÁVY

Mimoriadne kontroly v priestoroch určených na výúčbu telesnej výchovy na ZŠ, SŠ a špeciálnych školách v našom kraji  
Vyhodnotenie kúpacej sezóny 2017  
Kontroly nebalenej zmrzliny počas letnej sezóny 2017 v Bratislavskom kraji  
Fipronil vo vajciach - informácia o škodlivých výrobkoch  
Môže sa Vaše dieťa hrať na pieskovisku? Je to bezpečné?  

Organizovanie zotavovacích podujatí pre deti a mládež z pohľadu hygienika

 
Monitoring obsahu soli v pokrmoch v ZSS materských škôl v BA kraji  
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk v Bratislavskom kraji na kúpaciu sezónu 2017  
Laboratórne vyšetrenia vzoriek vôd zo súkromných studní pre úžitkové účely RÚVZ Bratislava nevykonáva  
Hygienické zásady a odporúčania pri spracovávaní potravín  
Prvý importovaný prípad osýpok na území SR  
Mimoriadne kontroly zamerané na kontrolu mäsa a mäsových výrobkov z Brazílie  
Význam obsahu stopových látok v pitnej vode pre zdravie človeka  
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2017 - výsledky analýz  
Informácia o zvýšenom výskyte žltej zimnice v Brazílii - list  
Postup pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti  
Podpora pre sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi  
Smogové situácie a ich možný vplyv na zdravie  
Informácia o zariadení sociálnych služieb - Domov dôchodcov na Pažítkovej 2 v Bratislave  
Ako predísť chrípke?  
Preventívna celoplošná jarná deratizácia na území Bratislavského kraja  
Kvalitná pitná voda - cesta ku zdraviu - leták  
Prichádza chrípková sezóna  
Stretnutie pracovníkov RÚVZ a praktický nácvik používania OOPP v súvislosti s možným zavlečením Eboly  
Zdravotnícke pracoviská v Bratislavskom kraji sa edukujú v problematike Eboly  
Ako sa chrániť proti kliešťom  
Ako sa chrániť proti kliešťom - informačná brožúrka pre deti  
Historický prehľad vzniku RÚVZ Bratislava  
Pre Vaše zdravie, pre Vás