VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Opatrenie vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 .pdf
Vyvesené: 18.09.2020
Účinnosť: 19.09.2020


***********************************************************

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky
žiadateľ: KIOSK s.r.o., Súbežná 3740/3, 811 04 Bratislava
Prevádzka: ,,VEGAN KIOSK" na Grösslingovej 11 v Bratislave
Vyvesené: 17.09.2020 - 02.10.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
žiadateľ: MYROX s.r.o., Staré Grunty 9B, 841 04 Bratislava
Prevádzka: bagetéria na Peknej ceste 3 v Bratislave
Vyvesené: 17.09.2020 - 02.10.2020

Rozhodnutie - zastavenie konania
žiadateľ: Crafted s.r.o., Ďurgalova 4, 831 01 Bratislava
Prevádzka:vináreň na Záhradníckej 72 v Bratislave
Vyvesené: 18.09.2020 - 05.10.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
žiadateľ: Eva Hrivnáková, 930 16 Vydrany
Prevádzka: "Potraviny Susedka" na Hradskej 8 v Bratislave
Vyvesené: 22.09.2020 - 07.10.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny registrácie na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia
žiadateľ: ZUBKA s.r.o., Krížna 1 811 07 Bratislava
Prevádzka: zubná ambulacia ZUBKA na Strečnianskej 16 v Bratislave
Vyvesené: 23.09.2020 - 08.10.2020

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
žiadateľ: Micho Gusto s.r.o., Fedinova 10, 851 01 Bratislava
Prevádzka: ,,Micho Gusto", Dudova 1, Bratislava
Vyvesené: 28.09.2020 - 13.10.2020

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície