VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA


Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR , ktoré boli vydané vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020
Vyhláška Úradu verejného verejného zdravotníctva SR, opatrenia pri ohrození verejného zdravia
24. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
25. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
26. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie
Slovenskej republiky
27. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

30. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (účinnosť od 7. decembra 2020)
34. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí
39. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl
56. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID 19
Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – príloha 30_2021

2. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Bratislava I až V, Malacky, Senec a Pezinok – príloha čiastka 2_2021


***********************************************************

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: ORTHO smile, s. r. o., Bebravská 1, 821 07 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Čulenova 5, Bratislava
Vyvesené: 12.01.2021 - 27.01.2021

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: Dr. Ostertag Dental s. r. o., Lovinského 23, 811 04 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Lovinského 23, 811 04 Bratislava
Vyvesené: 12.01.2021 - 27.01.2021

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúcej k ožiareniu
Žiadateľ: STAR DENTAL, s. r. o., Gronárska 3745/44, 841 10 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Panónska cesta 4/A Bratislava
Vyvesené: 13.01.2021 - 28.01.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: MUNGOS ,.r.o., Sekurisova 2737/14, 841 02 Bratislava
Prevádzka: výrobňa na Nemčíkovej 7 vBratislave
Vyvesené: 13.01.2021 - 28.01.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: European Peripherals spol. s r.o., Púchovská 2, 831 06 Bratislava
Prevádzka: servis Púchovská 2, Bratislava
Vyvesené: 22.01.2021 - 08.02.2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky
Žiadateľ: EIIA 4P, s.r.o., Rožňavská 8, 821 04 Bratislava
Prevádzka: bistro, Údernícka 6, Bratislava
Vyvesené: 22.01.2021 - 09.02.2021

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017
Rok - 2018
Rok - 2019

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície