VYHLÁŠKY REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci uvedenia priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ARTYPO spol.s.r.o., Gercenova 19, 851 01 Bratislava
Prevádzka: "Coffe Brown Bean", Bosákova 3, Bratislava
Vyvesené: 05.09.2018 - 20.09.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania registrácie na používanie zdroja ionizujúceho žiarenia vo veterinárnej praxi (.pdf)
Žiadateľ: MVDr. Adrián Bernáth - MARFIL, Mýtna 38, 811 07 Bratislava
Prevádzka: ambulancia v objekte na Hodonínskej ceste 16 v Bratislave
Vyvesené: 07.09.2018 - 24.09.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: ALEX BAR, s.r.o., Žltá 2A, 851 07 Bratislava
Prevádzka: bar, Zuzany Chalupovej 10, 851 07 Bratislava
Vyvesené: 13.09.2018 - 28.09.2018

Rozhodnutie - registrácia činnosti vedúca k ožiareniu (.pdf)
Žiadateľ: MDDr. Bačová s. r. o., Na barine 2978/17, 841 03 Bratislava
Prevádzka: ambulancia na Bazovského 2, 841 01 Bratislava
Vyvesené: 17.09.2018 - 02.10.2018

Rozhodnutie - uvedenie priestorov do prevádzky (.pdf)
Žiadateľ: Pooch s.r.o., Hlavná ulica 260/204, 951 48 Jarok,
Prevádzka: reštaurácia na Nám. sv. Františka 16 v Bratislave
Vyvesené: 19.09.2018 - 04.10.2018

Výročná správa
Rok - 2013
Rok - 2014
Rok - 2015
Rok - 2016
Rok - 2017

Vybavenie petícií
RÚVZ Bratislava zverejňuje výsledok vybavenia petície v súlade s § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
Výsledok vybavenia petície